تایم کوچ

برای ایجاد عادت های جدید این سه پایه رو خیلی جدی بگیریم.