لیست احساسات مورد نیاز تایم کوچ
لیست احساسات مورد نیاز تایم کوچ

لیست احساسات مورد نیاز تایم کوچ

 

احساسات، وقتی نیازهایمان تحقق می یابد

آرامش

درگیر بودن

 

علاقه

سرمستی

 

آسودگی

شعف

 

خوشحالی

دلسوز

 

آگاهی

دوست داشتن

 

اشتیاق

ذوق زدگی

 

اطمینان

رئفت

 

اعتماد به نفس

راحت بودن

 

افتخار

راحتی

 

امیدواری

رستگاری

 

دلبستگی

رضایت

 

ذوق

سبک بالی

 

شور

سرور

 

سرزندگی

سعادتمندی

 

اشتیاق

کنجکاوی

 

سپاس گذاری

شادابی

 

محبت

قدرشناسی

 

سرحالی

طروات

 

سرخوشی

صمیمیت

 

بشاش بودن

غرور

 

سرزندگی

 وجد 

 

سرشار از نیرو بودن

 شور 

 

بهت زدگی

پیروزی

 

بی تابی

تاثر

 

بی خیالی

تحیر

 

شادمانی

تعجب

 

بی غمی

تواضع

 

بی قراری

کامیابی

 

شادی

جالب بودن

 

شادکامی

 مهر

 

پر انرژی بودن

لذت

 

شگفت زدگی

حیرانی

 

شنگولی

حیرت

 

شیفتگی

خاطرجمعی

 

پر حرارت بودن

خرسندی

 

پر شعف بودن

خشنودی

 

نیرومندی

 

 

خوشی

 

 

خوشایندی

 

 
 
 

احساسات، وقتی نیازهایمان تحقق نمی یابد

عصبانیت

تعجب

 

آزردگی

استرس

 

آشفتگی

غصه

 

یاس

تنفر

 

اشمئزاز

تنهایی

 

اضطراب

کسالت

 

تهوع

 

 

افروختگی

کم رویی

 

عصبانیت

حیرانی

 

اندوه

کوفتگی

 

انزجار

گرفتگی

 

غم

گناه

 

فرسودگی

نگرانی

 

کرختی

هراس

 

حزن

وحشت

 

حساسیت

خواب آلودگی

 

حسرت

درماندگی

 

بر افروخته بودن

دلزدگی

 

حسودی

دلسردی

 

بهت زدگی

دلشوره

 

خجالت

ناراحتی

 

خستگی

نفرت

 

خشم

بی علاقگی

 

گنگی

بی قراری

 

بی تابی

سرخوردگی

 

گیجی

بیم

 

بی حالی

سردی

 

بی حوصلگی

بی میلی

 

دلتنگی

سراسیمگی

 

ملالت

پریشانی

 

ناخرسندی

سردرگمی

 

بیزاری

پژمردگی

 

نارضایتی

پشیمانی

 

نا خشنودی

سستی

 

ضعف

پکر

 

تحیر

شرم

 

ترس

شگفت زدگی