لیست ارزش‌های مورد نیاز تایم کوچ
لیست ارزش‌های مورد نیاز تایم کوچ

لیست ارزش‌های مورد نیاز تایم کوچ

ارزش‌های شما قطب نمای زندگیتان هستند. لطفا با دقت به لیست زیر مراجعه کرده و آن عناوینی که برای شما از اهمیت زیادی برخوردار هستند را یادداشت کنید. این کار را آنقدر تکرار کنید تا به ۵ ارزش اساسی نهایی خود برسید. در سه ماه اول، این کار را تکرار کنید تا به خلوص ارزش‌های خود نزدیک شوید. این نکته را نباید فراموش کرد که زندگی کردن بر پایه ی ارزش ها، تضمینی بر حال خوب و زمان افزایی زندگی ماست.
ایمان ابریشم چی
تایم کوچ

Value

ارزش

Accomplishment

پيشرفت

Accountability

مسئوليت پذيري

Accuracy

دقت

Adventure

ماجراجويى

All for one & one for all

همه براي يكي، يكي براي همه

Balance

تعادل

Beauty

زيبایی

Benevolence

خیرخواهی

Boldness

جسارت

Calm, quietude, peace

آرامش- سكوت

Cleanliness, orderliness

پاكيزگي - نظم

Change

تغيير

Challenge

چالش

Collaboration

تعاون و همكاري

Commitment

تعهد

Communication

گفتگو و مراوده

Community

اجتماع

Compassin

دلسوزی

Competence

صلاحیت

Concern for others

به فكر ديگران بودن

confidence

اعتماد به نفس

consciousness

آگاهی

Connection

پيوند - رابطه

Content over form

محتوا مهمتر از شكل

contentment

قناعت

Continuous improvement

پيشرفت مداوم

Cooperation

همكاري

Coordination

هماهنگي

courage

شجاعت

Creativity

خلاقيت

curiosity

کنجکاوی

Decisiveness

قاطعيت

Delight of being,joy

خرسندي - شادماني

Democracy

دموكراسي

Determination

عزم

Dignity

وقار

dependability

قابل اعتماد بودن

Discipline

نظم و ترتيب

Discovery

كشف

Diverity

تنوع

Duty

وظیفه

Ease of use

راحتي

Effectiveness

تاثیر گذاری

Efficiency

بازدهي

Empathy

یکدلی

Encouragment

تشویق کردن-امید دادن

Entertainment

سرگرمی

Equality

برابري

Excellence

برتري-فضيلت

Experience

تجربه

Fairness

انصاف

Faith

ايمان

Faithfulness

وفاداري

Fame

شهرت

Family

خانواده

Family feeling

تعلق خاطر خانوادگي

Flair

فراست- استعداد

flexibility

انعطاف پذیری

Focus

تمرکز

Freedom

آزادي

Friendship

دوستي

frugality

صرفه جویی

Fun

نشاط و تفريح

Generosity

بخشندگی

Global view

جامع نگري

Good will

حسن نيت

Goodness

خير و نيكي

Gratitude

قدرشناسي

Happiness

شادی

Hard work

پرتلاش بودن

Harmony

هارمونی

Health

سلامت

Honesty

صداقت

Honor

احترام

hopefulness

امیدواری

humility

تواضع

Humor

شوخ طبعی

Improvement

پيشرفت

Independence

استقلال

Individuality

فرديت

Inner peace, quietude

آرامش درونی

Innovation

نو آوري

Integrity

يكپارچگي شخصيت

Intimacy

صمیمیت

Intuition

بصیرت

Kindness

مهربانی

Intensity

نيرومندي

Justice

عدالت

Knowledge

دانش و معرفت

Leadership

رهبري

Learning

یادگیری

Love,Romance

عشق و دلدادگي

Loyalty

وفاداري

Mindfulness

ذهن آگاهی

Maximum Utilization ( of time resources )

حداكثر بهره وري

Meaning

معنا

Merit

درجه - لياقت

Motivation

انگیزه

Openness

گشودگي - سعه صدر

Optimism

خوش بینی

Organization

سازمان دهی

Originality

اصالت

participation

مشارکت

Patriotism

ميهن پرستي

Passion

اشتیاق

Peace, Non-violence

صلح و صفا

Perfection

كمال

Growth

رشد

Pleasure

لذت - كيف و خوشي

Popularity

محبوبیت

Power

قدرت

Practicality

عملگرايي

Privacy

حوزه خصوصي

professionalism

حرفه ای

Progress

پيشرفت

Prosperity

موفقيت

Punctuality

وقت شناسي

Quality of work

كيفيت كار

Regularity

نظم

Reliability

قابل اعتماد

Reason-Logic

خرد

Resourcefulness

كارداني- تدبير

Respect for others

احترام به ديگران

Responsiveness

پاسخگو بودن

Results-oriented

نتيجه گرايي

Rule of Law

حاكميت قانون

Sacrifice

فداکاری

Safety

ايمني

Satisfying others

خشنود كردن ديگران

Security

امنيت

self awareness

خود آگاهی

Self-reliance

اتكا به نفس

Self respect

احترام به خود

Self-thinking

تعمق و تفكر

Service(to others, society)

خدمت رساني به ديگران

significant

کار معنا دار

Simplicity

سادگي- بي آلايشي

sincerity

خلوص- بی ریایی

Skill

مهارت

Solving Problems

حل كردن مشكلات

Speed

سرعت

Spirit in life (using)

شور زندگي

Spirituality

معنویات

Stability

ثبات و پايداري

Standardization

استاندارد سازي

Status

موقعيت - شان

Strength Succeed; A will to- Success, Achievement

ميل به پيشرفت

Structure

ساختار

sympathy

همدلی

Systemization

طبقه بندي

success

موفقیت

support

حمایت و پشتیبانی

Teamwork

كار تيمي

Thoughtfulness

با ملاحظگی

Timeliness

زمان بندي مناسب

Tolerance

تحمل - سعه صدر

Tradition

رسم- سنت

Tranquility

آسايش خاطر

Trust

اعتماد

Truth

حقيقت

understanding

فهم و ادراک

uniqueness

یکتایی

Unity

يگانگي- وحدت

unprejudiced

بی تعصب بودن

Usefulness

سودمندی

Variety

گوناگوني-تنوع

virtue

تقوا

Warmth

خون گرمی

Wealth

ثروت

Will

اراده

Wisdom

فرزانگي-دانايي-حكمت

Worthiness

شایستگی