تایم کوچ

بجای دغدغه طول عمر، به کیفیت هر لحظه زندگی برسیم.