صلاحیت های کوچینگ ICF

صلاحیت های کوچینگ ICF

8 صلاحیت کوچینگ ICF یا 8 شایستگی کوچینگ ICF از مهم ترین پایه های کوچینگ است که لازم است تمام کوچ های حرفه ای به آن آگاه باشند.

ترجمه ی صلاحیت ها برای همراهی بیشتر کوچ های فارسی زبانف به همراه متن انگلیسی اصلی صلاحیت ها در ادامه آورده شده است. پیشنهاد ما این است که بر مطالبانگلیسی صلاحیت ها تمرکز کنید چون  امکان درک عمیق تری را به طور مستقیم فرآهم میکند و نیز با کلمات کلیدی مهم صلاحیت ها کوچینگف امکان سرج بیشتر درباره ی آن ها نیز فرآهم میشود.

علاوه بر متن انگلیسی صلاحیت ها، فایل ها یوتوب ویدیویی توضیح صلاحیت های ICF نیز در آخر هر صلاحیت آورده شده است.

 

 

مقدمه:

پس از تجزیه و تحلیل دقیق تمرینات کوچینگ 24 ماهه، فدراسیون بین المللی کوچینگ، مدل به روز شده 8 صلاحیت  کوچینگ ICF را اعلام می کند. 
این مدل شایستگی مبتنی بر شواهد جمع‌آوری شده از بیش از 1300 کوچ در سراسر جهان است که این 1300 نفر شامل کوچ های عضو ICF و نیز اعضای خارج از آن (غیرعضوها) می‌باشد و نیز شامل طیف متنوعی از رشته‌های کوچینگ، سوابق آموزشی، سبک‌های کوچینگ و سطوح  مختلف تجربه بوده است. 
این  تحقیقات در مقیاس بزرگ، تأیید کرد که بسیاری از مدل شایستگی اصلی ICF، که تقریباً 25 سال پیش توسعه یافته است، امروزه برای تمرین کوچینگ بسیار مهم است. همچنین، عناصر و مضامین جدیدی که از داده های تحقیق، به دست آمده اند به مدل صلاحیت ها ادغام شده است که این موارد عبارتند از: تاکید اساسی بر رفتار اخلاقی و محرمانگی، اهمیت ذهنیت کوچینگ و تمرین بازتاب مداوم، تمایزات دقیق میان سطوح مختلف قراردادهای کوچینگ، اهمیت مشارکت بین کوچ و مراجع و اهمیت فرهنگی، سیستمی و زمینه‌ای (کانتکست یا بستر). 

این مؤلفه‌های بنیادی، همراه با مضامین نوظهور، عناصر کلیدی کوچینگ را منعکس می‌کنند و به عنوان استانداردهای قوی‌تر و جامع‌تر برای کوچینگ، در آینده استفاده خواهند شد. 

 

الف. پایه و اساس (فونداسیون) Setting the Foundation 

1. عمل اخلاقی را نشان می دهد.

 

1. Demonstrates Ethical Practice
Definition: Understands and consistently applies coaching ethics and standards of coaching.

 1. Demonstrates personal integrity and honesty in interactions with clients, sponsors and relevant stakeholders
 2. Is sensitive to clients’ identity, environment, experiences, values and beliefs
 3. Uses language appropriate and respectful to clients, sponsors and relevant stakeholders
 4. Abides by the ICF Code of Ethics and upholds the Core Values
 5. Maintains confidentiality with client information per stakeholder agreements and pertinent laws
 6. Maintains the distinctions between coaching, consulting, psychotherapy and other support professions
 7. Refers clients to other support professionals, as appropriate

تعریف: اخلاق کوچینگ و استانداردهای کوچینگ را درک می کند و به طور مداوم به کار می برد.
1. صداقت و یکپارچگی شخصی را در تعامل با مراجعین، حامیان مالی و ذینفعان مربوطه نشان می دهد.
2. نسبت به هویت، محیط، تجربیات، ارزش ها و باورهای مراجعین حساس است
3. از زبان مناسب و محترمانه برای مراجعین، حامیان مالی و ذینفعان مربوطه استفاده می کند.
4. از منشور اخلاقی ICF پیروی می کند و ارزش های اصلی ICF را نیز حفظ می کند.
5. محرمانگی اطلاعات مراجعین را بر اساس، توافقات ذینفعان و قوانین مربوطه، حفظ می کند.
6. تمایز میان کوچینگ، مشاوره، روان درمانی و سایر حرفه های حمایتی را حفظ می کند.
7. در صورت لزوم، مراجعین کوچینگ خود را به سایر متخصصان پشتیبانی (مانند روانشناس یا...) ارجاع می دهد.

 

enlightenedلینک ویدیوی توضیح ICF  

2. تجسم (نشان دادن)طرز فکر کوچینگ.

2. Embodies a Coaching Mindset
Definition: Develops and maintains a mindset that is open, curious, flexible and client-centered.

 1. Acknowledges that clients are responsible for their own choices
 2. Engages in ongoing learning and development as a coach
 3. Develops an ongoing reflective practice to enhance one’s coaching
 4. Remains aware of and open to the influence of context and culture on self and others
 5. Uses awareness of self and one’s intuition to benefit clients
 6. Develops and maintains the ability to regulate one’s emotions
 7. Mentally and emotionally prepares for sessions
 8. Seeks help from outside sources when necessary

تعریف: یک ذهنیت باز، کنجکاو، انعطاف پذیر و مراجع محور را ایجاد و حفظ می کند.
1. تصدیق می کند که مراجعین مسئول انتخاب های خود هستند.
2. به عنوان کوچ، درگیر یادگیری و توسعه ی مداوم خود است.
3. بازتاب (انعکاس) را به طور مستمر برای تقویت کوچینگ خود ایجاد می کند.
4. از تأثیر زمینه   و فرهنگ بر خود و دیگران آگاه است و در برابر آن گشوده (پذیرا)  است.
5. از آگاهی از خود و شهود خود برای سود رساندن به مراجعین استفاده می کند.
6. توانایی تنظیم احساسات خود را توسعه داده و حفظ می کند.
7. از نظر ذهنی و عاطفی برای جلسات آماده می شود.
8. در صورت لزوم از منابع خارجی کمک می گیرد.

 

enlightenedلینک ویدیوی توضیح ICF  

 

ب.ایجاد رابطه مشترک  Co-Creating the Relationship

3. قراردادها (توافق نامه ها) را ایجاد و حفظ می کند.

3. Establishes and Maintains Agreements


Definition: Partners with the client and relevant stakeholders to create clear agreements about the coaching relationship, process, plans and goals. Establishes agreements for the overall coaching engagement as well as those for each coaching session.

 1. Explains what coaching is and is not and describes the process to the client and relevant stakeholders
 2. Reaches agreement about what is and is not appropriate in the relationship, what is and is not being offered, and the responsibilities of the client and relevant stakeholders
 3. Reaches agreement about the guidelines and specific parameters of the coaching relationship such as logistics, fees, scheduling, duration, termination, confidentiality and inclusion of others
 4. Partners with the client and relevant stakeholders to establish an overall coaching plan and goals
 5. Partners with the client to determine client-coach compatibility
 6. Partners with the client to identify or reconfirm what they want to accomplish in the session
 7. Partners with the client to define what the client believes they need to address or resolve to achieve what they want to accomplish in the session
 8. Partners with the client to define or reconfirm measures of success for what the client wants to accomplish in the coaching engagement or individual session
 9. Partners with the client to manage the time and focus of the session
 10. Continues coaching in the direction of the client’s desired outcome unless the client indicates otherwise
 11. Partners with the client to end the coaching relationship in a way that honors the experience

تعریف: با مراجع و ذینفعان مربوطه همراهی می کند، تا توافقات واضحی در مورد رابطه کوچینگ، فرآیند، برنامه ها و اهداف ایجاد کنند. توافق نامه هایی را برای تعاملات کلی کوچینگ و همچنین برای هر جلسه کوچینگ ایجاد می کند.
1. توضیح می دهد که کوچینگ چه چیزی هست و چه چیزی نیست و فرآیند را برای مراجع و ذینفعان مربوطه ی آن شرح می دهد.
2.  در مورد  اینکه چه چیزی در رابطه ی کوچینگ مناسب است و چه چیزی در این رابطه مناسب نیست، چه خدماتی ارائه می شود و چه خدماتی ارائه نمی شود و  نیز درباره ی مسئولیت های مراجع و ذینفعان مربوطه با مراجعین به توافق می رسد.
3. در مورد دستورالعمل ها و پارامترهای خاص رابطه کوچینگ مانند تدارکات، هزینه ها، برنامه ریزی، مدت زمان، خاتمه، محرمانگی و درج  سایرین به توافق می رسد.

4. با مراجع و ذینفعان مربوطه برای ایجاد یک برنامه و اهداف کلی کوچینگ  همراهی می کند.
5. برای تعیین سازگاری  بین مراجع و کوچ با مراجع همراه می شود.
6. با مراجع همراهی میکند تا آنچه را که مراجع می خواهد، به دست آورد، 
شناسایی یا تایید مجدد کند.
7. با مراجع همراهی میکند تا آنچه را که مراجع باور دارد برای دستیابی به خواسته اش لازم است  انجام دهد یا موانعی را که لازم است برای رسیدن به خواسته اش حل و فصل کند، شناسایی کند.

8. با مراجع همراه می شود تا معیارهای موفقیت را برای آنچه مراجع می خواهد در تعامل کوچینگ یا هر جلسه به دست آورد، تعریف یا تأیید مجدد کند.
 9. برای مدیریت زمان و تمرکز جلسه با مراجع همراهی می کند.
 10. جهت کوچینگ را همسو با نتیجه ی مطلوب مراجع، ادامه می دهد تا زمانی که مراجع خلاف آن(مسیر) را نشان دهد. 
11. برای پایان دادن به رابطه کوچینگ، به گونه ای با مراجع همراهی میکند که تجربیات را محترم شمارد.

 

enlightenedلینک ویدیوی توضیح ICF  

 

4. اعتماد و امنیت را پرورش می دهد.

 

4. Cultivates Trust and Safety
Definition: Partners with the client to create a safe, supportive environment that allows the client to share freely. Maintains a relationship of mutual respect and trust.

 

 1. Seeks to understand the client within their context which may include their identity, environment, experiences, values and beliefs
 2. Demonstrates respect for the client’s identity, perceptions, style and language and adapts one’s coaching to the client
 3. Acknowledges and respects the client’s unique talents, insights and work in the coaching process
 4. Shows support, empathy and concern for the client
 5. Acknowledges and supports the client’s expression of feelings, perceptions, concerns, beliefs and suggestions
 6. Demonstrates openness and transparency as a way to display vulnerability and build trust with the client

 

تعریف: برای ایجاد یک محیط امن و حمایتی که به مراجع امکان می دهد تا آزادانه اشتراک گذاری کند(راحت و آزاد خودابرازگری کند)، با او همراه می شود. همچنین، رابطه ی متقابل بر پایه ی احترام و اعتماد را حفظ می کند.
1. به دنبال درک مراجع در بستر  اوست که شامل مواردی مانند هویت مراجع، محیط، تجربیات، ارزش ها و باورهای اوست).
2. احترام خود را به هویت، ادراکات، سبک و زبان مراجع نشان می دهد و کوچینگ خود را با مراجع تطبیق می دهد.
3. استعدادها، بینش ها و کارهای مراجع در فرآیند کوچینگ را تصدیق می کند و به آنها احترام می گذارد.
4. حمایت، همدلی و نگرانی را نسبت به مراجع نشان می دهد.
5. بیان احساسات، ادراکات، نگرانی‌ها، باورها و پیشنهادات مراجع را تصدیق می‌کند و از آن حمایت می‌کند.
6. گشودگی  و شفافیت را به عنوان راهی برای نمایش آسیب پذیری و ایجاد اعتماد با مراجع نشان می دهد.

enlightenedلینک ویدیوی توضیح ICF  


5. حضور را حفظ می کند.

5.  Maintains Presence
Definition: Is fully conscious and present with the client, employing a style that is open, flexible, grounded and confident

 1. Remains focused, observant, empathetic and responsive to the client
 2. Demonstrates curiosity during the coaching process
 3. Manages one’s emotions to stay present with the client
 4. Demonstrates confidence in working with strong client emotions during the coaching process
 5. Is comfortable working in a space of not knowing
 6. Creates or allows space for silence, pause or reflection


تعریف: کاملاً آگاه، حواس جمع است در کنار مراجع حضور دارد و از سبکی گشوده ، انعطاف پذیر، مستدل  و مطمئن استفاده می کند.

1. متمرکز، هوشیار، همدل و پاسخگو، نسبت به مراجع باقی می ماند.
2. در طول فرآیند کوچینگ کنجکاوی خود را نشان می دهد.
3. احساسات خود را برای حضور در کنار مراجع مدیریت می کند.
4. اعتماد به نفس خود را در برای کار با احساسات قوی(شدید/پیچیده)  مراجع در طول فرآیند کوچینگ نشان می دهد.
5. با کار کردن در فضای ندانستن، راحت است. (کوچ با ندانستن راحت است).
6. فضایی را برای سکوت، مکث یا تأمل ایجاد می کند (اجازه میدهد).

 

enlightenedلینک ویدیوی توضیح ICF  

 

ج. برقراری ارتباط مؤثر  Communicating Effectively

6. به طور فعال گوش می دهد.

 

6. Listens Actively


Definition: Focuses on what the client is and is not saying to fully understand what is being communicated in the context of the client systems and to support client self-expression

 1. Considers the client’s context, identity, environment, experiences, values and beliefs to enhance understanding of what the client is communicating
 2. Reflects or summarizes what the client communicated to ensure clarity and understanding
 3. Recognizes and inquires when there is more to what the client is communicating
 4. Notices, acknowledges and explores the client’s emotions, energy shifts, non-verbal cues or other behaviors
 5. Integrates the client’s words, tone of voice and body language to determine the full meaning of what is being communicated
 6. Notices trends in the client’s behaviors and emotions across sessions to discern themes and patterns

 

تعریف: بر هرچیزی که مراجع میگوید و نیز آنچه که نمی گوید (ناگفته های) او متمرکز است تا  هر  آنچه را که مراجع  در سیستم ارتباطیش منتقل می کند، بطور کامل درک کند.
1. زمینه(بستر)، هویت، محیط، تجربیات، ارزش ها و باورهای مراجع را در نظر می گیرد تا بتواند درک خود را از آنچه که مراجع در حال برقراری ارتباط است افزایش دهد.
2. برای اطمینان از وضوح و درک مراجع، گفته های  او را، بازتاب دهی و خلاصه میکند. 
3. تشخیص می دهد که چه موقعی، چیزی بیشتر از آنچه مراجع در حال برقراری ارتباط است، وجود دارد و در آن و پرس و جو  می کند.
4. به عواطف، تغییرات انرژی، نشانه های غیرکلامی و سایر رفتارهای مراجع توجه میکند، تصدیق می کند و درباره ی آن ها کاوشگری  می کند.
5. کلمات، لحن صدا و زبان بدن مراجع را یکپارچه می کند تا معنای کامل آنچه  را در حال برقراری ارتباط است، تعیین کند.
6. به روند رفتارها و احساسات مراجع در طول جلسات توجه می کند تا تم ها و الگوها را تشخیص دهد.

 

enlightenedلینک ویدیوی توضیح ICF  

7. بیداری آگاهی

 

7. Evokes Awareness


Definition: Facilitates client insight and learning by using tools and techniques such as powerful questioning, silence, metaphor or analogy

 1. Considers client experience when deciding what might be most useful
 2. Challenges the client as a way to evoke awareness or insight
 3. Asks questions about the client, such as their way of thinking, values, needs,wants and beliefs
 4. Asks questions that help the client explore beyond current thinking
 5. Invites the client to share more about their experience in the moment
 6. Notices what is working to enhance client progress
 7. Adjusts the coaching approach in response to the client’s needs
 8. Helps the client identify factors that influence current and future patterns of behavior, thinking or emotion
 9. Invites the client to generate ideas about how they can move forward and what they are willing or able to do
 10. Supports the client in reframing perspectives
 11. Shares observations, insights and feelings, without attachment, that have the potential to create new learning for the client

 


تعریف: بینش و یادگیری مراجع را با استفاده از ابزارها و تکنیک هایی مانند پرسش قدرتمند، سکوت، استعاره یا قیاس تسهیل می کند.
1. هنگام تصمیم گیری در مورد اینکه چه چیزی ممکن است مفیدتر باشد، تجربه مراجع را در نظر می گیرد.
2. از به چالش کشیدن مراجع به عنوان یک راه برانگیختن آگاهی یا بینش او استفاده می کند. 
3.  در مورد مراجع سوال می پرسد، مانند سوال درمورد، طرز تفکر، ارزش ها، نیازها، خواسته ها و باورهای او.
4. سؤالاتی را می پرسد که به مراجع کمک کند تا کاوشگری خود را فراتر از سطح تفکر فعلی خود ببرد.
5. از مراجع دعوت می کند تا بیشتر، تجربه ی خود را در لحظه اکنون، به اشتراک بگذارد.
6. توجه می کند که چه چیزی برای افزایش پیشرفت مراجع کار می کند.
7. رویکرد کوچینگ را در پاسخ به نیازهای مراجع تنظیم می کند.
8. به مراجع کمک می کند تا عواملی را که بر الگوهای رفتاری، تفکر یا احساسات کنونی و آینده اش تأثیر می گذارند، شناسایی کند.
9. از مراجع دعوت می کند تا در مورد اینکه چگونه می تواند به سمت جلو حرکت کنند و همچنین، مایل یا قادر به انجام چه کارهایی است، ایده پردازی کند.
10. از مراجع برای چهارچوب بندی مجدد دیدگاه هایش  پشتیبانی می کند.
11.کوچ، مشاهدات، بینش ها و احساساتی را که پتانسیل ایجاد یادگیری جدید برای مراجع دارد، بدون چسبندگی با او به اشتراک می گذارد.

enlightenedلینک ویدیوی توضیح ICF  

د. کاشتن یادگیری و رشد  Facilitating Learning and Results

 

8. Facilitates Client Growth


Definition: Partners with the client to transform learning and insight into action. Promotes client autonomy in the coaching process.

 1. Works with the client to integrate new awareness, insight or learning into their worldview and behaviors
 2. Partners with the client to design goals, actions and accountability measures that integrate and expand new learning
 3. Acknowledges and supports client autonomy in the design of goals, actions and methods of accountability
 4. Supports the client in identifying potential results or learning from identified action steps
 5. Invites the client to consider how to move forward, including resources, support and potential barriers
 6. Partners with the client to summarize learning and insight within or between sessions
 7. Celebrates the client’s progress and successes
 8. Partners with the client to close the session

 

8. رشد مراجع را تسهیل می کند. 


تعریف: با مراجع همراه می شود تا یادگیری و بینش را به عمل تبدیل کند. استقلال مراجع را در فرآیند کوچینگ ارتقا می دهد.
1. با مراجع کار می کند تا آگاهی جدید، بینش جدید یا یادگیری جدید را در جهان بینی و رفتارهای او ادغام کنند. 
2. برای طراحی اهداف، اقدامات و معیارهای پاسخگویی که یادگیری جدید را ادغام و گسترش می دهد، با مراجع شریک می شود. 
3. استقلال مراجع را در طراحی اهداف، اقدامات و روش های مسئولیت، تصدیق می کند و از آن حمایت می کند. 
4. از مراجع در شناسایی یادگیری ها یا نتایج بالقوه حاصل  از مراحل اقدام مشخص شده، پشتیبانی می کند. 
5. از مراجع دعوت می کند تا برای بررسی چگونگی حرکت رو به جلو، مواردی از جمله، منابع، حامی و نیز موانع احتمالیش را در نظر بگیرد.
6. با مراجع همراه می شود تا یادگیری و بینش خود را در جلسات یا بین جلسات خلاصه کند. 
7. پیشرفت و موفقیت مراجع را جشن می گیرد. 
8. برای بستن جلسه با مراجع همراه شود.

 

enlightenedلینک ویدیوی توضیح ICF  

 

جهان را از طریق کوچینگ توانمند سازید.
 
 

 

 

 

منبع:

فدراسیون جهانی کوچینگ 

 

نویسنده : نازنین شیرازی


اشتراک گذاری مقاله در
نظرات (0)

  در این قسمت نظر خود را با ما در اشتراک بگذارید