منشور اخلاقی به روز رسانی شده ICF

منشور اخلاقی به روز رسانی شده ICF

منشور اخلاقی فدراسیون جهانی کوچینگ (ICF) ، ارزش های اصلی فدراسیون جهانی کوچینگ (ICF core values)، اصول اخلاقی و استانداردهای اخلاقی رفتار را برای همه  ی حرفه ای های ICF توصیف می کند. آخرین به روزسانی این منشور توسط ICF،  مربوط به تاریخ ژانویه 2020  می باشد.

منشور اخلاقی از پنج (5) بخش اصلی تشکیل شده است:

  1. معرفی
  2. تعاریف کلیدی
  3. ارزش های اصلی و اصول اخلاقی ICF
  4. استانداردهای اخلاقی
  5. پیمان - عهد

1- معرفی

منشور اخلاقی  (ICF)، ارزش های اصلی (ICF core values) ICF، اصول اخلاقی و استانداردهای اخلاقی رفتار را برای همه حرفه ای های ICF توصیف می کند.

درواقع، رعایت کردن استانداردهای اخلاقی رفتارICF ، اولین مورد ازصلاحیت های اصلی کوچینگICF  است، یعنی نشان دادن اصول اخلاقی که معنای آن این است که: کوچ اصول اخلاقی و استاندار‌های کوچینگ را درک می‌کند و آنها را بطور منسجم به کار می‌گیرد.

منشور اخلاقی ICF از طریق روش های زیر برای حفظ یکپارچگی ICF و حرفه جهانی کوچینگ به کار می رود:

تنظیم استانداردهای رفتار مطابق با ارزش های اصلی ICF و اصول اخلاقی آن.
راهنمایی برای بازتاب، آموزش و تصمیم گیری به صورت اخلاقی.
داوری و حفظ استانداردهای کوچینگ ICF از طریقِ فرآیند بررسی رفتار اخلاقی ICF Ethical Conduct Review (ECR).
فراهم نمودن مبنا برای آموزش دادن اخلاقیات ICF در برنامه های آموزشی مورد تایید ICF.


منشور اخلاقی ICF زمانی اعمال می شود که حرفه ای های ICF در هر نوع تعامل مرتبط با کوچینگ، خود را به عنوان چنین نماینده ای (به عنوان حرفه ای ICF) معرفی کنند. این امر  در همه موارد لازم است اعمال گردد (یعنی، صرف نظر از اینکه، آیا یک رابطه کوچینگی، ایجاد شده است یا نه، باز هم لازم است  که اعمال گردد).

این آیین نامه، تعهدات اخلاقی حرفه ای های ICF را که در نقش های مختلف خود به عنوان: کوچ، کوچ سوپروایزر، منتورکوچ، مدرس کوچینگ، دانشجوی کوچینگ، یا افرادی که در نقش های رهبری ICF و نیز در نقش پرسنل پشتیبانی هستند، را بیان می کند.

اگرچه فرآیند بررسی رفتار اخلاقی ECR) ) فقط برای حرفه ای های ICF قابل اجرا است، اما کارکنان ICF نیز متعهد به انجام رفتار اخلاقی و ارزش‌های اصلی و اصول اخلاقی  هستند که در زیر چهارچوب این منشور اخلاقی ICF  آمده است.

چالش کار اخلاقی بدان معنی است که اعضا به‌ناچار با موقعیت‌هایی روبرو می‌شوند که نیاز به پاسخگویی به مسائل غیرمنتظره، حل معضلات و راه‌حل برای مشکلات دارند. این منشور اخلاقی به افراد کمک می‌کند که از طریق آن‌ها بتوانند رفتارهای اخلاقی که در شرایط مختلف لازم است را نشان دهند و راه‌های جایگزین را برای نشان دادن رفتارهای اخلاقی شناسایی کنند.

حرفه ای های ICF که منشور اخلاقی را می پذیرند، تلاش می کنند اخلاقی باشند، حتی زمانی که انجام این کار مستلزم اتخاذ تصمیمات دشوار یا رفتار شجاعانه باشد.

 

2- تعاریف کلیدی کوچینگ

 

مراجع :  فرد یا تیم/گروه که کوچ می‌شوند، این مفهوم، شامل افرادی که برای منتورینگ، نظارت یا آموزش کوچینگ به کوچ‌ها مراجعه می‌کنند نیز می‌باشد.

کوچینگ: مشارکت با مراجعان در یک فرآیند تفکر برانگیز و خلاق که آنها را تشویق می کند تا پتانسیل شخصی و حرفه ای خود را به حداکثر برسانند.

رابطه کوچینگ: رابطه‌ای است که توسط حرفه ای های ICF  و مراجعین یا حامیان مالی تحت یک توافق‌نامه یا قرارداد ایجاد می‌شود که مسئولیت‌ها و انتظارات هر یک از طرفین در آن تعیین می‌شود.

کد : منشور اخلاقی ICF یا چهارچوب قوانین اخلاقیICF

محرمانه بودن: حفاظت از هر گونه اطلاعات به دست آمده در مشارکت کوچینگ، مگر اینکه رضایت برای انتشار این اطلاعات داده شود.

تضاد منافع: وضعیتی که در آن یک حرفه ای ICF درگیر  منافع چندگانه است و خدمت به یک منفعت می‌تواند بر خلاف یا در تضاد با منفعت دیگری باشد. این منافع می تواند مالی، شخصی و غیره باشد.

برابری:  وضعیتی که در آن همه افراد بدون توجه به نژاد، قومیت، منشاء ملی، رنگ، جنسیت، گرایش جنسی، هویت جنسی، سن، مذهب، وضعیت مهاجرت، ناتوانی ذهنی یا جسمی و هر نوع تفاوت انسانی، دارای دسترسی به منابع و فرصت‌ها هستند.

حرفه ای های فدراسیون جهانی کوچینگ ( ICF Professional): افرادی که خود را به عنوان عضو ICF یا دارای تأییدیه صلاحیت ICF در نقش هایی از جمله کوچ، سرپرست کوچ سوپروایزر، منتور کوچ ، مدرس کوچینگ و دانشجوی کوچینگ و غیره معرفی می کنند.

کارکنان  ICF: پرسنل  پشتیبانی ICF که با شرکت مدیریتی که خدمات مدیریت حرفه ای و اداری را از طرف ICF ارائه می کند، قرارداد بسته است.

کوچ داخلی:فردی که در یک سازمان استخدام می شود و کارکنان آن سازمان را به صورت پاره وقت یا تمام وقت کوچ می کند.

حامی مالی (اسپانسر): سازمان یا نهادی (ازجمله نمایندگان آن) که هزینه اجرای کوچینگ را پرداخت می‌کند و/یا خدمات کوچینگ را تنظیم یا تعریف می‌کنند تا این خدمات فراهم شود.

پرسنل پشتیبانی: افرادی که برای حرفه ای های ICF برای حمایت از مراجعین کار می کنند.

 برابری سیستمی: برابری جنسیتی، برابری نژادی و سایر اشکال برابری که در اخلاق، ارزش‌های اصلی، سیاست‌ها، ساختارها و فرهنگ‌های جوامع، سازمان‌ها، ملت‌ها و جامعه نهادینه شده‌اند.

 

3. ارزش های اصلی و اصول اخلاقی ICF

 

منشور اخلاقی ICF مبتنی بر ارزش های اصلیICF  و اقداماتی است که از آنها سرچشمه می گیرد. همه ارزش ها به یک اندازه مهم هستند و از یکدیگر پشتیبانی می کنند. این ارزش ها آرمان گرایانه [3]هستند و باید به عنوان راهی برای درک و تفسیر استانداردها استفاده شوند. از همه حرفه ای های ICF انتظار می رود که این ارزش ها را در تمام تعاملات خود به نمایش بگذارند و نشر دهند.

 

4. استانداردهای اخلاقی کوچینگ

 

استانداردهای اخلاقی زیر برای فعالیت های حرفه ای، حرفه ای هایICF  اعمال می شود:

بخش اول: مسئولیت در قبال مراجعان

به عنوان یک حرفه ای ICF، من:

1. توضیح می دهم و اطمینان حاصل می کنم که، از قبل یا در ابتدای جلسه اولیه، مراجعین و حامیان مالی آن ها ماهیت و ارزش بالقوه ی کوچینگ، ماهیت و حدود محرمانگی، ترتیبات مالی و سایر شرایط قرارداد کوچینگ را درک کنند.

2. قبل از شروع خدمات، یک توافقنامه / قرارداد در مورد نقش ها، مسئولیت ها و حقوق همه طرف های درگیر با مراجعین و حامیان مالی ایجاد می کنم.

3. سخت ترین سطوح رازداری را با همه طرفین، طبق توافق، حفظ می کنم. من از همه قوانین قابل اجرا که مربوط به داده ها و ارتباطات شخصیست، آگاه هستم و با آنها موافقت می کنم.

4. درک روشنی در مورد نحوه مبادله اطلاعات بین همه طرف های درگیر در تمام تعاملات کوچینگ دارم.

5. در مورد شرایطی که تحت آن اطلاعات محرمانه نمی ماند، درک روشنی و واضحی با مراجعین و حامیان مالی یا اشخاص ذینفع دارم (به عنوان مثال، فعالیت های غیرقانونی، الزامات قانونی، حکم قضایی معتبر یا احضاریه، خطر احتمالی خطر قریب الوقوع بودن برای خود یا دیگران؛ و غیره). در مواردی که به طور منطقی معتقدم یکی از شرایط فوق قابل اجرا است، ممکن است لازم باشد به مقامات مربوطه اطلاع دهم.

6. هنگام کار به عنوان یک کوچ داخلی، مدیریت تضاد منافع یا تضاد احتمالی منافع را با مراجعین و حامیان آن ها از طریق توافقنامه(های) کوچینگ و گفت و گوی مداوم، مدیریت می کنم. این امر شامل نشان دادن نقش های سازمانی، مسئولیت ها، روابط، سوابق، محرمانه بودن مباحث و سایر الزامات گزارش دهی می باشد.

7. هرگونه سوابق، از جمله پرونده‌های الکترونیکی و مکاتبات که در طی روابط حرفه‌ای من ایجاد شده است را به‌ گونه‌ای نگهداری، ذخیره و مرتب می‌کنم که محرمانگی، امنیت و حفظ حریم خصوصی را مطابق با قوانین و توافق‌نامه‌ها حفظ کند. علاوه بر این، من به دنبال استفاده ی صحیح از پیشرفت‌های جدید تکنولوژی در خدمات کوچینگ هستم (خدمات کوچینگ به کمک تکنولوژی های جدید) و  همچنین آگاه هستم که چگونه استانداردهای اخلاقی مختلف برای این تکنولوژی ها، اعمال می‌شوند.

8. به علائم و نشانه‌های تغییر در ارزش دریافت شده از روابط کوچینگ، هوشیار هستم. در این صورت، در روابط کوچینگ تغییر ایجاد می‌کنم یا مراجعین/ حامیان مالی را تشویق می‌کنم که به دنبال کوچ دیگری بگردند و یا به دنبال یک تخصص دیگر بروند یا از یک منبع متفاوت دیگر استفاده کنند.

9. به حق همه ی طرفین برای خاتمه دادن به رابطه کوچینگ در هر مقطعی، به هر دلیلی در طول فرآیند کوچینگ با رعایت مفاد توافق نامه احترام می گذارم.

10. به پیامدهای داشتن قراردادها و روابط متعدد با یک مراجع و حامی به طور همزمان حساس هستم تا از موقعیت های تضاد منافع جلوگیری شود.

11. از هرگونه تفاوت قدرت یا وضعیت بین مراجع و من که ممکن است ناشی از مسائل فرهنگی، رابطه‌ای، روان‌شناختی یا زمینه‌ای باشد آگاه هستم و فعالانه آن را مدیریت می‌کنم.

12. دریافت احتمالی  اجرت، پاداش و سایر مزایایی که ممکن است بابت ارجاع مراجعانم به اشخاص ثالث دریافت کنم را به مراجعانم فاش می کنم.

13. از ثابت بودن کیفیت کوچینگ بدون توجه به میزان یا شکل پرداختی مورد توافق در هر رابطه، اطمینان حاصل می کنم.

بخش دوم - مسئولیت تمرین و عملکرد

به عنوان یک حرفه ای ICF، من:

14. در تمام تعاملات خود به منشور اخلاقی ICF پایبند هستم. وقتی از نقض احتمالی کد توسط خودم مطلع می شوم یا رفتار غیراخلاقی را در یکی دیگر از حرفه ای های ICF تشخیص می دهم، با احترام موضوع را با دست اندرکاران در میان می گذارم. اگر این امر، موضوع را حل نکرد، برای حل و فصل به یک مقام رسمی (به عنوان مثال، کارکنان ICF)) مراجعه می کنم.

15. ملزم به رعایت منشور اخلاقی ICF با تمامی پرسنل پشتیبانی هستم.

16. متعهد به تعالی از طریق پیشرفت مستمر شخصی، حرفه ای و اخلاقی هستم.

17. محدودیت‌های شخصی یا شرایطی را که ممکن است عملکرد کوچینگ یا روابط کوچینگ حرفه‌ای من را مختل کند، یا در تضاد یا تداخل با آن باشد را بشناسم و برای تعیین اقدامی که باید در این رابطه انجام شود و دریافت پشتیبانی تماس می‌گیرم. در صورت لزوم این امر می تواند شامل تعلیق یا خاتمه ی رابطه کوچینگ من نیز باشد.

18 . هرگونه تضاد منافع یا تضاد احتمالی منافع را با کار کردن در مورد موضوع با طرف های مربوطه، درخواست کمک حرفه ای، یا تعلیق موقت یا پایان دادن به رابطه حرفه ای حل می کنم.

19. حریم خصوصی اعضای ICF را حفظ میکنم و از اطلاعات تماس اعضای ICF (آدرس ایمیل، شماره تلفن و غیره) فقط طبق مجوز ICF یا عضو ICF استفاده می کنم.

بخش سوم: مسئولیت در قبال حرفه ای بودن

 به عنوان یک حرفه ای ICF، من:

20. شایستگی های کوچینگ خودم، سطح شایستگی کوچینگ، تخصص، تجربه، آموزش، گواهینامه ها و اعتبارنامه های ICF را به طور دقیق مشخص می کنم.

21. اظهارات شفاهی و کتبی درست و دقیقی درباره آنچه من به عنوان یک حرفه ای ICF ارائه می‌دهم، آنچه توسط ICF ارائه می‌شود، حرفه ی کوچینگ و ارزش بالقوه کوچینگ بیان می کنم.

22. با کسانی که باید از مسئولیت های اخلاقی تعیین شده در این آیین نامه مطلع شوند، ارتباط برقرار کرده و آگاهشان می سازم.

23. مسئولیت آگاهی و تعیین مرزهای روشن، مناسب و حساس فرهنگی را که بر تعاملات فیزیکی یا غیر آن حاکم است، می پذیرم.

24. در هیچ گونه درگیری جنسی یا عاشقانه با مراجع (ها) یا حامیان مالی شرکت نمی کنم. من همیشه مراقب سطح صمیمیت مناسب برای رابطه خواهم بود. من اقدام مناسب را برای رسیدگی به موضوع یا لغو تعامل انجام می دهم.

بخش چهارم: مسئولیت در قبال جامعه

 به عنوان یک حرفه ای ICF، من:

25. با رعایت انصاف و برابری در تمامی فعالیت ها و عملیات و در عین حال رعایت قوانین محلی و شیوه های فرهنگی، از تبعیض پرهیز می کنم. این امر شامل (اما نه محدود به) تبعیض بر اساس سن، نژاد، بیان جنسیت، قومیت، گرایش جنسی، مذهب، منشاء ملی، معلولیت یا وضعیت نظامی می شود.

26. کمک ها و مالکیت معنوی دیگران را به رسمیت می شناسم و به آنها احترام می گذارم و فقط ادعای مالکیت مطالب خود را دارم. من می دانم که نقض این استاندارد ممکن است من را در معرض درخواست قانونی شخص ثالث قرار دهد.

27. صادق هستم و در هنگام انجام و گزارش تحقیق در چارچوب استانداردهای علمی شناخته شده، دستورالعمل های موضوعی قابل اجرا و مرزهای شایستگی خود کار می کنم.

28. از تأثیر خود و مراجعانم بر جامعه آگاه هستم. من به فلسفه "انجام خوب" در مقابل "پرهیز از بد" پایبند هستم.

 5.ضمانت اجرایی این اخلاقیات برای حرفه ای های ICF

مطابق با استانداردهای آیین نامه اخلاقی ICF، تعهدات اخلاقی و حقوقی خود را نسبت به مراجعین، حامیان مالی، همکاران و عموم مردم انجام می دهم و آن را تأیید می‌کنم. اگر من بخشی از منشور اخلاقی ICF را زیر پا بگذارم، موافقت می کنم که ICF به صلاحدید خود ممکن است من را برای انجام این کار مسئول بداند. همچنین موافقم که پاسخگویی من به ICF برای هرگونه نقض ممکن است شامل تحریم هایی مانند آموزش اجباری کوچ اضافی یا سایر آموزش ها، یا از دست دادن عضویت ICF و/یا اعتبار ICF من باشد.

 

 

منبع:

منشور اخلاقی فدراسیون جهانی کوچینگ ICF 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری مقاله در
نظرات (0)

    در این قسمت نظر خود را با ما در اشتراک بگذارید